Vriksha Janani – Tree Plantation @ Raghavendra Goshala,Malur, July 7, 2017